Web Browser

Web Browser คือ โปรแกรมที่ใช้ในการท่อง Internet หรือเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่สำหรับเปิดดู Web Page นั่นเอง และถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็คือ ถ้าเราจะมีการเข้าสู่ Internet จะต้องผ่านทาง...

Intranet

Intranet หรือ อินทราเน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันและมีการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร เช่น ระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในโรงเรียน ระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยหรือภายในองค์กรของรัฐบาล...

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 1.  เว็บไซต์ (Website) หมายถึง  ที่ตั้งเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงติดต่อกันได้ทั่วทุกมุมโลกโดยการค้นหาข้อมูลในแต่ละเว็บไซต์จะต้องทราบชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการหาข้อมูลนั้น...

พรบ.คอมพิวเตอร์ 50

พรบ.คอมพิวเตอร์ 50

Search Engine (เสิร์ชเอนจิน)

           เสิร์ชเอนจิน (search engine) คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง...

ความหมายของคำต่าง ๆที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

      ก่อนที่จะเริ่มต้นเขียน เว็บเพจ เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตทั้งคำศัพท์ และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าใจได้ดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำศัพท์...

เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ Internet

เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ Internet

เคล็ดลับเก่งอินเตอร์เน็ต Internet

เคล็ดลับเก่งอินเตอร์เน็ต Internet