การใช้ตัวอักษรพิเศษ

22/07/2011 by: admin

ตัวอักษรพิเศษ คือ ตัวอักษรที่ไม่มีบนแป้นพิมพ์จึงต้องใช้วิธีการเรียกใช้ โดยการใช้รหัสหรือโดยการเรียกโดยใช้ชื่อ

เครื่องหมายลิขสิทธิ์ (Copyrights)  = ©
เครื่องหมายทะเบียนการค้า (Registered) = ®
เครื่องหมายมากกว่า > = >
เครื่องหมายน้อยกว่า < = &lt;
เครื่องหมายการค้า = &#153;
เครื่องหมาย Yen = &yen
เครื่องหมาย Euro = &euro
เครื่องหมาย Cent = &cent;
เครื่องหมาย Degrees = &deg;
เครื่งหมายเว้นวรรค = &nbsp;
เครื่องหมายหาร = &divide;

ตัวอย่าง
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>การใช้ตัวอักษรพิเศษ </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    &gt;การใช้ตัวอักษรพิเศษ&lt;<BR>
      เครื่องหมายลิขสิทธิ์ &nbsp;&nbsp;&nbsp; &copy;<BR>
      เครื่องหมายทะเบียนการค้า &nbsp;&nbsp;&nbsp; &reg;<BR>
      เครื่องหมาย Yen &nbsp;&nbsp;&nbsp; &yen;<BR>
  </BODY>
</HTML>

Leave a Reply